กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางสาวอภันตรี ฉลอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายคมกริช ซ้อนบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอัจฉรา คำเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายนคร สร้อยสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3