drag and drop web creator

การเตรียมความพร้อม MEP
[บรรยายเสียงภาษาไทย]

การเตรียมความพร้อม โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ

การเตรียมความพร้อม MEP
[เสียงบรรยายภาษาอังกฤษ]

การเตรียมความพร้อม โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ เสียงบรรยาย ภาษาอังกฤษ

MEP Readiness Assessment

การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561