[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | ChamnanSamakkhiWittaya School
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
DMC

เว็บไซต์คุณครู
>> ครูคมกริช ซ้อนบุญ
----------------------------------------
>> ครูมณีรัตน์ สุพร
----------------------------------------
>> ครูราชัย แก้วยศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 43 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซต์แบบใหม่นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ธ.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 9 IP
ขณะนี้
9 คน
สถิติวันนี้
23 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
531 คน
สถิติเดือนนี้
9316 คน
สถิติปีนี้
77670 คน
สถิติทั้งหมด
328039 คน
IP ของท่านคือ 54.226.102.115
(Show/hide IP)


 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม
จันทร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เข้าชม : 1259    จำนวนการดาวน์โหลด : 205 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม
ปีการศึกษา  2557

==================================================================

บทคัดย่อ

 
               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/ 80  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เพื่อเปรียบเทียบการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง จำนวน 36 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ประกอบ  การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) และการทดสอบค่าทีแบบ  t-test for dependent  samples
 
                ผลการศึกษาพบว่า
               1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  มีประสิทธิภาพ  85.94/ 88.13 
               2.  ดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ  STAD  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 พัฒนาขึ้นเท่ากับ  0.7474  มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  74.74
               3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
               4.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      17/ก.ย./2561
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ว32201 เรื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 14/พ.ค./2561
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ผสมผสานสื่อวีดีทัศน์ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง คีตศิลป์ถิ่นระยอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 22/เม.ย./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14/ก.ย./2560
      ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 28/มิ.ย./2559


108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทร. 0-3866-9383 FAX 0-3866-9637 E-Mail : admin@csw.ac.th

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5