คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวัตถ์ ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษมรัตนากร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสอาด โพธิกำชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ดา รื่นรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิน รัตนคุณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ศักดาเพชรศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : เรืออากาศตรีทักษิณ ไชโย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายโอฬาร พานทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช สนองสุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพิมล สนิทนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา