กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายมาโนช ครอบครอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสมปอง พรามเอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางชบา เมืองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางศศธร ทองจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ครู คศ.2

นายศิริพงศ์ เงินบุคคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเพลินจิตร นาบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6