นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่