งานบรรณารักษ์

นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน
ครู คศ.1
หัวหน้างานบรรณารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกฤษฎา นาหมื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวสราลี งามดี