เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวชิรวิชญ์ แสนธิ
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ ศิริเจริญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวชลธิชา กุณฑลบุตร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสาวิตรี บุญเรือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเพ็ญภัค ใจดี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวเมธินี พัดทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุวรรณรัตน์ พระศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(งานพยาบาล)

นางสาวนารีรัตน์ สุพรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการอำนวยการ)

นางสาวสุพัตรา แซ่อึ้ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(งานพัสดุ)