งานแนะแนว

นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจำรัส
ครู คศ.3

นางสาวสราลี งามดี
ครูอัตราจ้าง