กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอภิญญา บุตรพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายเฉลิมศักดิ์ ทองประดับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายชลิต เสนาะสันต์
ครูอัตราจ้าง

นายลิขิต ฟุ้งขจร
ครูอัตราจ้าง