กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปฏิมา บุญล้อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวอุบลวรรณ ประจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายรัชพล พันธุ์พิชากรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ
ครู คศ.1

นายภาณุวิชญ์ สว่างไสว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนิตติกา พลทะกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวบุษราคัม บุญส่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวสราลี งามดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7