กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสายชล ต่ายนิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางดวงกมล พรพลานามัย
ครู คศ.3

นางวิลาสินี อุดแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางจุฑา ประกอบกิจ
ครู คศ.2

นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุพิชญา ธนะคำมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิริขวัญ กรกฎ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวสุทิพย์ สุขสบาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3