กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา อภิญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภิรญา แพทย์รักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ
ครู คศ.1

นางชนิดา รื่นรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวกุสุมา จันทร์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวนันทพร บุญประถม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุรเดช สอนภักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวรัตติยา จันทคาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายนัฐพล บุญสละ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2