กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกุลธิดา ถินกลั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน
ครู คศ.3

นางสัจจา ช่างต่อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

บุญญารัศมิ์ จันท​คาม​
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายสายัณห์ ศรีขวัญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายชัยพัฒน์ ราญรอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวสุปรียา อินองการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวลลิตา รสธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวิศรุต เลขการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอุเทน บำรุงนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายกฤษฎา นาหมื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7