คำสั่งโรงเรียน
คำสั่ง ที่ 76/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
คำสั่ง ที่ 75/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองรายงานการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 64
คำสั่งที่ 73/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการถ่ายรูปนักเรียน คณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
คำสั่ง ที่ 71/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 70/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 69/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 65/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 68/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
คำสั่ง 66/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียนและสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เก็บเงินระดมทรัพยากรและแจกหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
คําสั่ง ที่ 63/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 51/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
คำสั่ง ที่ 59/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
คำสั่ง 58 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 53 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 57/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 56/2564 เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบและแต่งตั้งผู้ดูแลควบคุมในบริเวณโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 55/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้ดูแลอาคาร ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
คำสั่งที่ 54/2564 เรื่องแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64