จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ 12/2564 กลุ่มสาระการงานอาชีพนำนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ งานวันเปิดบ้าน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 11/2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 10/2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้ง 5/2564
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 9/2564 ร่วมรับฟังแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 8/2564 การรับหนังสือเรียนและสมุด ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ด้วยระบบ Drive-Thru
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 7/2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 6/2564 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 5/2564 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนรอบ 2 สหวิทยาเขตระยอง 2
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
จุลสารฉบับที่ 3/2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ทำบุญครบรอบ 45 ปี
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 2/2564 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
จุลสารฉบับที่ 1/2564 ผู้บริหารและครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ร่วมรับฟังการนำเสนอ ระบบ VLEARN
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
จุลสารฉบับที่ ๘๒ นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำจังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
จุลสารฉบับที่ ๘๑ นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครู เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น จ.ระยอง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
จุลสารฉบับที่ ๘๐ นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รับโล่ห์รางวัล ศิลปินดีเด่น จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
จุลสารฉบับที่ ๗๙ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาตามแผนโครงการของโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ระยอง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
จุลสารฉบับที่ ๗๘ โครงการเรียน MEP. ร่วมกับ กลุ่มงานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะสัญจรเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
จุลสารฉบับที่ ๗๗ นายบุญส่ง พุ่มบาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จาก สควค.
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
จุลสารฉบับที่ ๗๖ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันบรรยายธรรม ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 64
จุลสารฉบับที่ ๗๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้จากนาข้าว" ณ แปลงสาธิตเกษตรสร้างสรรค์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64