ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 103 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Asean Festival 2020 (อ่าน 22) 13 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน (อ่าน 45) 13 ส.ค. 63
คำสั่งที่106/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21 (อ่าน 73) 12 ส.ค. 63
เปิดเรียนแบบ Onsite ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วป (อ่าน 99) 11 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 637) 09 ส.ค. 63
คําสั่ง โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา ที่ 102/2563 เรื่องแต่งตงั้คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรี (อ่าน 30) 09 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 101/2563 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรโรงเรียน (อ่าน 75) 07 ส.ค. 63
คำสั่ง 100/2563 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 67) 07 ส.ค. 63
คำสั่ง 99/2563 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 55) 07 ส.ค. 63
สถานที่พักใกล้โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อ.แกลง จ.ระยอง (อ่าน 670) 07 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๙๘/๒๕๖๓ แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) (อ่าน 82) 06 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 97/2563 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูสอนร่วม (Co-teacher) โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) (อ่าน 74) 06 ส.ค. 63
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 109) 31 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 94/2563แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (อ่าน 219) 29 ก.ค. 63
ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 72) 26 ก.ค. 63
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 90) 24 ก.ค. 63
คำสั่ง 95/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก (อ่าน 227) 21 ก.ค. 63
คำสั่ง 77/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 127) 21 ก.ค. 63
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (อ่าน 156) 20 ก.ค. 63
กิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 1135) 20 ก.ค. 63
คำสั่ง ที่ ๐๙๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา ๒๕ (อ่าน 117) 20 ก.ค. 63
ประกาศ ระเบียบทรงผมของนักเรียนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ (อ่าน 277) 20 ก.ค. 63
ประกาศเปิดเรียน (อ่าน 231) 17 ก.ค. 63
คำสั่ง 91/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร (อ่าน 194) 16 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 151) 14 ก.ค. 63
ประกาศ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) (อ่าน 153) 14 ก.ค. 63
คำสั่ง 90/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 687) 13 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 442) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 444) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 522) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 537) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 447) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 585) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 2846) 11 ก.ค. 63
คำสั่ง 89 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนนักเรียน 2563 (อ่าน 119) 10 ก.ค. 63
คำสั่ง 88/2563 เวรสารวัตรนักเรียนประจำวัน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 169) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่85/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (อ่าน 194) 09 ก.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1/2563 (อ่าน 624) 08 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน (อ่าน 108) 02 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 87/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (อ่าน 141) 02 ก.ค. 63