ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเรียนชดเชย (อ่าน 51) 10 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเทอม (อ่าน 67) 10 มิ.ย. 64
ประกาศเรียนออนไลน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (อ่าน 244) 10 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนและเรียนชดเชย (อ่าน 223) 10 มิ.ย. 64
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (อ่าน 291) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามบัญชีรายชื่อสำรองและบัญชีแจ้งความจำนงเข้าเรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 489) 01 มิ.ย. 64
ระเบียบการแต่งกาย 2564 (อ่าน 405) 30 พ.ค. 64
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (อ่าน 1671) 29 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน รอบสอง ของสหวิทยาเขตระยอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 864) 28 พ.ค. 64
การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน/หนังสือเรียน และนัดหมายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 704) 27 พ.ค. 64
ตารางสอนครู 1-2564 (อ่าน 391) 27 พ.ค. 64
ตารางเรียนนักเรียน (ออนไลน์) 1-2564 (อ่าน 2205) 27 พ.ค. 64
การเรียนออนไลน์ 1/2564 (อ่าน 1724) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2346) 24 พ.ค. 64
ใบมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1017) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3312) 20 พ.ค. 64
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องกฤษณา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ผ่าน App True VRoom (อ่าน 269) 13 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อน วันประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน (ประเภททั่วไป) และ วันรายงานตัว (อ่าน 210) 11 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (อ่าน 131) 11 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 175) 27 เม.ย. 64
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 258) 26 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 224) 26 เม.ย. 64
ขั้นตอนการสมัคร (สมัครออนไลน์2) (อ่าน 272) 22 เม.ย. 64
ขั้นตอนการสมัคร (สมัครออนไลน์) (อ่าน 314) 22 เม.ย. 64
ขั้นตอนการสมัคร (สมัครด้วยตนเอง) (อ่าน 266) 22 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน รอบปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 208) 22 เม.ย. 64
สอบแก้ตัว “ 0, ร , มส , มผ ” ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม. 1-6 และการเรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลต่อการจบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 195) 09 เม.ย. 64
สอนและสอบแก้ตัว “0 , ร , มส , มผ” ครั้งที่ 2 และเรียนซ้ำรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 แบบออนไลน์ (อ่าน 142) 09 เม.ย. 64
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 831) 02 เม.ย. 64
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 (อ่าน 263) 01 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กำหนดการหลังสอบปลายภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1205) 24 มี.ค. 64
งานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 33) 24 มี.ค. 64
ส่งแผนกิจกรรม ชสว. ปี 2564 (อ่าน 637) 17 มี.ค. 64
สรุปส่งรูปเล่มกิจกรรม ปี 2563 (อ่าน 838) 17 มี.ค. 64
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 196) 10 มี.ค. 64
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 207) 03 มี.ค. 64
คำสั่ง 14/2564 แต่งตั้งมอบตัวและรายงานตัวโครงการMEP โครงการเรียนดี โครงการช้างเผือก และโควตา ม.1 ม. (อ่าน 394) 25 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1609) 25 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ม.1 โควตาโครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 839) 24 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 291) 24 ก.พ. 64