ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ ปธานราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม บำเพ็ญทาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย รัตนพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สุมน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ บำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสงบ เพชรช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด โพธิกำชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายอัมพร อิสสรารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก คฤคราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562 - ปัจจุบัน