รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563-1
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563

1. คุณครูกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
2. คุณครูสายชล ต่ายนิล กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คุณครูกานต์สิรี มาตย์วิเศษ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คุณครูปฏิมา บุญล้อม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563-2
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
 
5. คุณครูนิตติกา พลทะกลาง กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
6. คุณครูเพลินจิตร นาบุญ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
7. คุณครูอัจฉรา คำเลิศ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมฯ)
8. คุณครูปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ