รางวัล Best Practice 2563
คุณครูรัตติยา จันทคาม
คุณครูรัตติยา จันทคาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คุณครูนันทพร บุญประถม
คุณครูนันทพร บุญประถม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คุณครูวิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
คุณครูวิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณครูอัจฉรา คำเลิศ
คุณครูอัจฉรา คำเลิศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี