รางวัล Best Practice 2560
นางจุฑารัตน์ เกิดทอง

นางจุฑารัตน์  เกิดทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง  อันดับ ๒
ประเภท : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 
นางสาวอุบลวรรณ ประจง
นางสาวอุบลวรรณ  ประจง
รางวัลระดับเหรียญทอง
ประเภท : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายรัชพล เที่ยงดี
นายรัชพล  เที่ยงดี
รางวัลระดับเหรียญทอง
ประเภท : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางชบา เมืองคำ
นางชบา เมืองคำ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
ประเภท : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น