รางวัล Obec Awards 2562
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง Obec Awards ปีการศึกษา 2562
คุณครูอุบลวรรณ ประจง
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง Obec Awards
ปีการศึกษา 2562