รางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี 2563
1.คุณครูลาวัลย์ เอี่ยมจำรัส
คุณครูลาวัลย์ เอี่ยมจำรัส
กลุ่มงานแนะแนว

ได้รับรางวัล "คุรุปูชนีย์" จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
2.คุณครูชบา เมืองคำ
คุณครูชบา เมืองคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ได้รับรางวัล "คุรุปูชนีย์" จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


3.คุณครูจันทร์ฉาย ศรีขวัญ
คุณครูจันทร์ฉาย ศรีขวัญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ได้รับรางวัล "คุรุปูชนีย์" จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒