รางวัล ครูดีศรีระยอง ปี 2563
1.คุณครูคมกริช ซ้อนบุญ
คุณครูคมกริช ซ้อนบุญ
รางวัลครูดี "ศรีระยอง" ประจำปีการศึกษา 2562
2.คุณครูอภันตรี ฉลอง
คุณครูอภันตรี ฉลอง
รางวัลครูดี "ศรีระยอง" ประจำปีการศึกษา 2562