รางวัล คุรุสดุดี
รางวัล คุรุสดุดี
นายคมกริช ซ้อนบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจำปีการศึกษา 2563