ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  
 
 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
158
171
329
10
ม.2
148
186
334
10
ม.3
153
166
319
10
รวมมัธยมต้น
459
523
982
30
ม.4
107
129
236
6
ม.5
80
116
196
6
ม.6
70
105
175
6
รวมมัธยมปลาย
257
350 607
18
รวมทั้งหมด
716
873
1,589
48
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563