หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
      โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม  มีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสร้างที่จัดให้ผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของสถานศึกษา ตลอดจนนำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ