หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
   หลักสูตรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน สําหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 22 หน่วยกิตต่อปี รวม 66 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และสําหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 41 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น ชั้นปีละ 120 ชั่วโมง รวม 360 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร และจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการเรียนรู้โดยคํานึงถึงศักยภาพและพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา โดยจัดแผนการเรียนให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้
 
   1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองตามความถนัดและสนใจ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 โดยประกอบด้วยหลักสูตรที่เปิดสอน  ดังนี้
ห้อง 1 Mini English Program (MEP)
ห้อง 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (STEM)
ห้อง 3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
ห้อง 4  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
ห้อง 5  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ภาษาจีน)
ห้อง 6-7 การงานอาชีพ
ห้อง 8-10 ทั่วไป
 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้มีการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ตามคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยได้สร้างภาคีเครือข่ายโดยเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพันธมิตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)* (ห้อง 1, 3, 4, 5 ) โดยประกอบด้วยหลักสูตรที่เปิดสอน  ดังนี้
ห้อง 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
ห้อง 2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สายสุขภาพ)
ห้อง 3 ศิลป์คำนวณ (ศิลป์การจัดการการค้าธุรกิจสมัยใหม่)
ห้อง 4 ศิลป์ภาษา (ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0)
ห้อง 5 ศิลป์ภาษา (ศิลป์ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ)
ห้อง 6 ศิลป์ทั่วไป (การงานอาชีพ-กีฬา)