พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
จัดระบบการศึกษาและระบบการบริหาร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ