วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
- วิสัยทัศน์
" คุณธรรมคู่ความรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เน้นทักษะอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างสมดุล รักษ์ท้องถิ่น  บนวิถีประชาคมอาเซียน "


- ปรัชญาของโรงเรียน
ทำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด


- เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ชำนาญฯรักสามัคคี


- อัตลักษณ์
สามัคคีมีน้ำใจ