:. ชำนาญเกมส์

:. ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

:. ชำนาญเกมส์ :. ชำนาญเกมส์

:. ประกาศผลครูอัตราจ้าง

:. ประกาศผลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา และ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

:. ประกาศผลครูอัตราจ้าง :. ประกาศผลครูอัตราจ้าง

:. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

:. วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

:. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 :. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

:. ด้วยรักและอาลัยยิ่งแด่ครูเกศินี รัตนคุณ

:. ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับ ครูเกศินี รัตนคุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

:. ด้วยรักและอาลัยยิ่งแด่ครูเกศินี  รัตนคุณ :. ด้วยรักและอาลัยยิ่งแด่ครูเกศินี  รัตนคุณ

:. สอบปลายภาค

:. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:. สอบปลายภาค :. สอบปลายภาค

:. รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รับมอบโล่รางวัลจากนายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

:. รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี :. รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

:. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

:.

:. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ :. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

:. ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

:.

:. ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :. ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

:. ทัวร์ >>> วังน้ำเขียว กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

:. ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา สนใจติดต่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

:. ทัวร์ >>> วังน้ำเขียว กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี :. ทัวร์ >>> วังน้ำเขียว กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

:. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:. ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเมืองพัทยา สนใจติดต่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ :. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

:. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

:. ทัศนศึกษาหออัครศิลปินและ Dream World สนใจติดต่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม

:. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

:. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

:. ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

:. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :. ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

:. บัตรนักเรียนใหม่

:. ติดต่อได้ที่ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป

:. บัตรนักเรียนใหม่ :. บัตรนักเรียนใหม่

:. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย

:. นางสาวธัญญรัตน์ เอิบสภาพและนางสาวเนตรชนก ถนอมวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานบูรพาจันท์วันวิชาการประจำปี 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

:. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย :. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย

:. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรามาศึกษาดูงาน

:. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราและโรงเรียนวัดโพธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลระดับประเทศของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557

:. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรามาศึกษาดูงาน :. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรามาศึกษาดูงาน

:. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝีกการเล่านิทาน ทายโจ๊ก สะกดคำ แต่งเรื่อง คัดลายมือ และซื้อหนังสือจากร้านหนังสือ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน ร่วมรณรงค์รู้รักภาษาไทยเพราะเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

:. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 :. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

:. พิธีอัญเชิญองค์พ่อปู่แขกเข้าประทับยังศาลเทพสถิต

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดสร้างศาลเทพสถิตเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้ทุกคนในโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้เคารพสักการะอันเป็นสิริมงคลสืบไป โดยได้ทำพิธีอัญเชิญองค์พ่อปู่แขกเข้าประทับยังศาลเทพสถิต มีพราหมณ์แสวง สังข์ทอง เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

:. พิธีอัญเชิญองค์พ่อปู่แขกเข้าประทับยังศาลเทพสถิต :. พิธีอัญเชิญองค์พ่อปู่แขกเข้าประทับยังศาลเทพสถิต

:. บริจาคโลหิต

:. โรงพยาบาลแกลงและกิ่งกาชาดอำเภอแกลง ได้มารับบริจาคโลหิตจากครูและนักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

:. บริจาคโลหิต :. บริจาคโลหิต

:. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ การมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพูธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

:. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ :. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ :. การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. การประเมินการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

:. คณะกรรมการการประเมินการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา นำโดย นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มาประเมินโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

:. การประเมินการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา :. การประเมินการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

:. ชำนาญสามัคคีวิทยาเปิดประตู่สู่อาเซียน

:. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมชำนาญสามัคคีวิทยาเปิดประตู่สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเซียนในอนาคต

:. ชำนาญสามัคคีวิทยาเปิดประตู่สู่อาเซียน :. ชำนาญสามัคคีวิทยาเปิดประตู่สู่อาเซียน

:. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557

:. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้ร่วมทำพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

:. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 :. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557

:. การประกวดดนตรี String for mom

:. วง DIATONIC BAND วงดนตรีของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เข้าร่วมประกวดดนตรี String for mom จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยวง DIATONIC BAND ได้รางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง สนามกีฬาเทศบาลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

:. การประกวดดนตรี String for mom :. การประกวดดนตรี String for mom

:. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลฯ

:. ผู้บริหารและคณะครู นำโดย นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลฯ :. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลฯ

:. บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:.

:. บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :. บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:. การติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน

:. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มาประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. การติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน :. การติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน

:. กิจกรรมพี่พบน้อง

:. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพี่พบน้อง ซึ่งฝ่ายแนะแนวโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดขึ้น โดยมาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาแนะแนว แนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในกิจกรรมนี้มีรุ่นพี่ที่ขณะนี้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ การอ่านหนังสือสอบ การเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่รุ่นน้อง...

:. กิจกรรมพี่พบน้อง :. กิจกรรมพี่พบน้อง

:. คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

:. คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด Thai Red Cross Volunteer Burean Harm Prevention (TRCVB Harm Prevention) ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด :. คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

:. คณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

:. คณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้มาสุ่มตรวจนักเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนผ่านการตรวจทุกคน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. คณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา :. คณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

:. แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

:. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้ร่วมกันตกแต่งต้นเทียนพรรษาเพื่อแห่เทียนจำนำพรรษาไปในชุมชนต่าง ๆ โดยมีขบวนนางรำ ขบวนกลองยาว ขบวนแตรวง ขบวนนางฟ้า ขบวน Zero Waste Recycle และขบวนรณรงค์ต่าง ๆ ได้เดินแห่เทียนในเขตชุมชนเขาดิน ชุมชนตลาดผาสุข ชุมชนตลาดปากน้ำประแส เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 :. แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

:. โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

:. หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดระยอง กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้มาจัดกิจกรรมอบรมในโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษโดยนายธราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และวิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง และวิทยากรจากหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดระยอง...

:. โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ :. โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

:. ประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบ Tablet ให้นักเรียน ม.2

:. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยผู้ปกครองได้ทำสัญญายืมเครื่องและทำ MOU กับทางโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนได้รับแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. ประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบ Tablet ให้นักเรียน ม.2 :. ประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบ Tablet ให้นักเรียน ม.2

:. การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

:. คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มาติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยมีนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้างานได้เข้าร่วมประชุม นำเสนอข้อมูลและตอบคำถามคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา :. การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

:. ทีมนักฟุตบอลเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาว์ชน อำเภอแกลง

:. การถ่ายภาพหมู่นักฟุตบอลเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาว์ชน อำเภอแกลง ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา)

:. ทีมนักฟุตบอลเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาว์ชน อำเภอแกลง :. ทีมนักฟุตบอลเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาว์ชน อำเภอแกลง

:. บรรยายพิเศษ "ทิศทางชีวิตของคุณในอนาคต"

:. อ.พีระพงษ์ สมุทรานุกูล ประธานบริษัทเพื่อนเกษตรกรุ๊ป จำกัด ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางชีวิตของคุณในอนาคต" เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. บรรยายพิเศษ :. บรรยายพิเศษ

:. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษา 2557

:. ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยวิทยากรจากเทศบาลทุ่งควายกินและสถานีตำรวจตำบลปากน้ำประแสร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 :. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษา 2557

:. อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

:. คณะครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจตำบลปากน้ำประแสร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน :. อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

:. ครูเตือนใจ สมคิด ย้ายโรงเรียน

:. ครูเตือนใจ สมคิด ครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียน เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. ครูเตือนใจ สมคิด ย้ายโรงเรียน :. ครูเตือนใจ สมคิด ย้ายโรงเรียน

:. กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ปี 2557

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ปี 2557 การจัดงานรำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ปี 2557 :. กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ปี 2557

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานฯ พร้อมทรงประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครูเข้ารับประทานรางวัล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม...

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD :. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พรรณนางานโรงเรียน'54

Up

เอกสารพรรณนางานโรงเรียนปี 54

Phoca Download

 

pannangan_54.doc (248.50 kB)
จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download