:.

:.

:. :.

:.

:.

:. :.

:.

:.

:. :.

:.

:.

:. :.

:. มอบใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี

:. พิธีมอบใบประกาศให้ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี มอบเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

:. มอบใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี :. มอบใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี

:. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.18

:. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มานิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยมีนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูหัวหน้างาน ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

:. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.18 :. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.18

:. พิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทัน ช่วยเพชร

:. ด้วยคุณแม่ทัน ช่วยเพชร มารดาของนางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์ ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดไตรรัตนาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทางโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คืนวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 และพิธีฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ เมรุวัดไตรรัตนาราม

:. พิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทัน ช่วยเพชร :. พิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทัน ช่วยเพชร

:. งานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557

:. ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 58 "เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" จัดโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยมีนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร

:. งานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557 :. งานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557

:. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 เดินทางไกล

:. ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เดินทางไกล ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลคลองปูน โดยมีผู้กำกับลูกเสือดูแลอย่างใกล้ชิด และมีวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

:. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 เดินทางไกล :. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 เดินทางไกล

:. นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

:. ผู้บริหารโรงเรียน โดย นายธีระวัธน์ สิงหบุตร พร้อมด้วย นายอุดร ขัดเกลา นางกรรณิกา หมั่นดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมิน และได้เสนอผลการดำเนินงาน นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยโรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมเด่น คือ กิจกรรมเลิกเกมวันนี้ ชีวีสดใส รวมทั้งกิจกรรมอื่น...

:. นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด :. นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

:. จัดเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2557

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรต่อไป

:. จัดเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2557 :. จัดเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2557

:. สถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ “มหัศจรรย์เด็กไทย”

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้นำเสนอผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอน โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้มาทำการถ่ายทำสารคดีสั้น เพื่อนำไปเผยแพร่ในรายการ “มหัศจรรย์เด็กไทย” ทางช่อง NBT (ช่อง 11) โดยถ่ายทำเมื่อว้นที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

:. สถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ “มหัศจรรย์เด็กไทย” :. สถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ “มหัศจรรย์เด็กไทย”

:. โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข มาศึกษาดูงานโรงเรียน

:. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ในเรื่องโรงเรียนผู้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

:. โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข มาศึกษาดูงานโรงเรียน :. โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข มาศึกษาดูงานโรงเรียน

:. ค่ายพัฒนาความสามารถในการคิดส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาณสามัคคีวิทยา ร่วมกับคณะวิทยากรจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศษสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย อ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน) มาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ชั้น ม.4/1-3 ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 2 วัน โดยเน้นส่งเสริมการนำทักษะทางวิทยาศาสตร์ ไปเสริมสร้างการทำวิจัย โครงงานในรายวิชาต่างๆได้

:. ค่ายพัฒนาความสามารถในการคิดส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ :. ค่ายพัฒนาความสามารถในการคิดส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

:. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดระยอง 56

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้นำนักร้องและแดนเซอร์เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดระยอง ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 100,000 บาท

:. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดระยอง 56 :. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดระยอง 56

:. กิจกรรมวันปีใหม่ 2557

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรม Christmas Day กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด จับสลากแจงของขวัญให้นักเรียน การแสดงของนักเรียนมากมาย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. กิจกรรมวันปีใหม่ 2557 :. กิจกรรมวันปีใหม่ 2557

:. คณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะมาตรวจเยี่ยม

:. คณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงเรียน โดยมีนายวิชิน รัตนคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมาโนช ครอบครอง นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์ และคณะนักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนองาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. คณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะมาตรวจเยี่ยม :. คณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะมาตรวจเยี่ยม

:. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้ดำเนินการจัดซุ้มด้านหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันสร้าง ตกแต่งซุ้มได้อย่างสวยงาม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 :. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

:. กิจกรรมรูปร่างสมส่วน

:. กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรูปร่างสมส่วนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 120 คน ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์และมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพออกำลังกายสม่ำเสมอ โดยมีนายวิชิน รัตนคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลแกลงมาให้ความรู้กับนักเรียน

:. กิจกรรมรูปร่างสมส่วน :. กิจกรรมรูปร่างสมส่วน

:. บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา

:. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่ เด็กชายสมเจต ประสมทรัพย์ และ นางสาวสิรินยา บุญช่วยเหลือ โดยมีผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา :. บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา

:. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มาศึกษาดูงาน

:. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพง ได้มาศึกษาดุงานเรื่องโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผุ้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มาศึกษาดูงาน :. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มาศึกษาดูงาน

:. ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติกับชุมชน

:. นักเรียนนาฏศิลป์และนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 โดยร่วมกิจกรรมกับชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่ รำถวายพระพร การแสดงดนตรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน ในคืนวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และร่วมตกแต่งสถานที่ รำถวายพระพร การแสดงดนตรี ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ในคืนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติกับชุมชน :. ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติกับชุมชน

:. มอบรางวัลให้แก่นักฟุตบอลรองแชมป์ SCG

:. นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้มอบรางวัลให้กับนักฟุตบอลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศฟุตบอล เอสซีจี เคมิคอลล์ ลีกเยาวชน ปี 2556 มอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

:. มอบรางวัลให้แก่นักฟุตบอลรองแชมป์ SCG :. มอบรางวัลให้แก่นักฟุตบอลรองแชมป์ SCG

:. ร่วมประเพณีลอยกระทง ปี 2556

:. คณะครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้นำนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ณ ชุมชนสามแยกประแส - วัดไตรรัตนาราม โดยมี Miss Liu Yaqun ครูสอนภาษาจีนเป็นนางนพมาศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

:. ร่วมประเพณีลอยกระทง ปี 2556 :. ร่วมประเพณีลอยกระทง ปี 2556

:. พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

:. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ร่วมในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ประจำปี 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

:. พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 :. พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

:. พิธีวันวชิราวุธ ปี 2556

:. นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เป็นประธานพิธีวันวชิราวุธ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กล่าวให้โอวาทคณะลูกเสือ เนตรนารี ว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

:. พิธีวันวชิราวุธ ปี 2556 :. พิธีวันวชิราวุธ ปี 2556

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานฯ พร้อมทรงประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครูเข้ารับประทานรางวัล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม...

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD :. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธนาคารขยะรีไซเคิล

::. วิสัยทัศน์

"ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมรับบริการสร้างงานสร้างสรรค์"

::.
แผนการดำเนินงานและการประเมินผลความสำเร็จของโครงการนโยบายของผู้บริหาร
และระบบการบริหารจัดการ


.....นโยบายของโรงเรียน มุ่งเน้นเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้บรรจุวิชาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการกับ กลุ่มสาระวิชาต่างๆ
ให้จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารขยะรีไซเคิล ตั้งคณะกรรมการ
และนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด มีวิสัยทัศน์ของ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน


1. ความชัดเจนของแผนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล

จัดทำแผนเขียนโครงการต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างชัดเจน อาทิ เช่น

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

โครงการพี่เยี่ยมน้อง

โครงการเทคโนโลยีสะอาด
กิจกรรมประดิษฐุ์ของใช้จากเศษวัสดุ
กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมตัวไป..ไฟดับ

2. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะมูลฝอยผ่านธนาคารขยะรีไซเคิล
2.1 กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจภายในสถานศึกษา
2.2 กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจสู่ชุมชน
2.3 การบูรณาการ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน


3. ระดับการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
3.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา
3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ/องค์กร
3.3 กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

4. การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา

4.1 การจัดรูปแบบของสถานศึกษาที่ตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
4.2 การจัดระบบเอกสารข้อมูลการดำเนินงาน
4.3 การบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
4.4 การประเมินผลความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ผลสำเร็จและความต่อเนื่องยั่งยืนของกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

5.1 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะ
5.2 จิตสำนึกและพฤติกรรมของนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน
5.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล
5.4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน


6. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

6.1 การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เช่น ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน เป็นต้น
6.2 การลดมลพิษ ได้แก่ น้ำเสีย หรือปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น
6.3 โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี
6.4 การขยายแนวคิดในการจัดทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม