:.

:.

:. :.

:.

:.

:. :.

:. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงาน

:. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยมีนายวิชิน รัตนคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์ และนายมาโนช ครอบครอง ครูผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับ นักเรียนตัวแทนโครงการ ได้นำเสนอกิจกรรมในโครงการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงาน :. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงาน

:. พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 :. พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

:. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มาศึกษาดูงาน

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มาศึกษาดูงาน :. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มาศึกษาดูงาน

:. ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

:. เครือข่ายพุทธิกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับมามีคุณค่าสังคม ได้จัดทำโครงการ "ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่" (Art for life and freedom of the youth) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่ :. ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

:. การแสดงของนักเรียนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง

:. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้ว ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนนาฏศิลป์ ร่วมแสดงใน "งานเทศกาลผลไม้และของดี ำเภอแกลง" เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณตลาดผลไม้เขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

:. การแสดงของนักเรียนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง :. การแสดงของนักเรียนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง

:. วงโยธวาทิตแสดงในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง

:. วงโยธวาทิต โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้ร่วมในพิธีเปิด "งานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง" เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณตลาดผลไม้เขาดิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

:. วงโยธวาทิตแสดงในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง :. วงโยธวาทิตแสดงในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง

:.

:.

:. :.

:. ภาพบรรยากาศในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน และแนะนำบุคลากรใหม่ ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 13 คน และครูชาวต่างประเทศ 1 คน

:. ภาพบรรยากาศในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :. ภาพบรรยากาศในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:. กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

:. กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 240 คน ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะเรียนและมีความรู้ความเข้าใจประวัติและผลงานโรงเรียน

:. กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 :. กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานฯ พร้อมทรงประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครูเข้ารับประทานรางวัล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม...

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD :. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธนาคารขยะรีไซเคิล

::. วิสัยทัศน์

"ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมรับบริการสร้างงานสร้างสรรค์"

::.
แผนการดำเนินงานและการประเมินผลความสำเร็จของโครงการนโยบายของผู้บริหาร
และระบบการบริหารจัดการ


.....นโยบายของโรงเรียน มุ่งเน้นเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้บรรจุวิชาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการกับ กลุ่มสาระวิชาต่างๆ
ให้จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารขยะรีไซเคิล ตั้งคณะกรรมการ
และนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด มีวิสัยทัศน์ของ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน


1. ความชัดเจนของแผนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล

จัดทำแผนเขียนโครงการต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างชัดเจน อาทิ เช่น

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

โครงการพี่เยี่ยมน้อง

โครงการเทคโนโลยีสะอาด
กิจกรรมประดิษฐุ์ของใช้จากเศษวัสดุ
กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมตัวไป..ไฟดับ

2. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะมูลฝอยผ่านธนาคารขยะรีไซเคิล
2.1 กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจภายในสถานศึกษา
2.2 กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจสู่ชุมชน
2.3 การบูรณาการ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน


3. ระดับการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
3.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา
3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ/องค์กร
3.3 กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

4. การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา

4.1 การจัดรูปแบบของสถานศึกษาที่ตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
4.2 การจัดระบบเอกสารข้อมูลการดำเนินงาน
4.3 การบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
4.4 การประเมินผลความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ผลสำเร็จและความต่อเนื่องยั่งยืนของกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

5.1 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะ
5.2 จิตสำนึกและพฤติกรรมของนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน
5.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล
5.4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน


6. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

6.1 การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เช่น ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน เป็นต้น
6.2 การลดมลพิษ ได้แก่ น้ำเสีย หรือปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น
6.3 โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี
6.4 การขยายแนวคิดในการจัดทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม