:. ประกาศหยุดเรียน

:.

:. ประกาศหยุดเรียน :. ประกาศหยุดเรียน

:. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝีกการเล่านิทาน ทายโจ๊ก สะกดคำ แต่งเรื่อง คัดลายมือ และซื้อหนังสือจากร้านหนังสือ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน ร่วมรณรงค์รู้รักภาษาไทยเพราะเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

:. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 :. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

:. พิธีอัญเชิญองค์พ่อปู่แขกเข้าประทับยังศาลเทพสถิต

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดสร้างศาลเทพสถิตเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้ทุกคนในโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้เคารพสักการะอันเป็นสิริมงคลสืบไป โดยได้ทำพิธีอัญเชิญองค์พ่อปู่แขกเข้าประทับยังศาลเทพสถิต มีพราหมณ์แสวง สังข์ทอง เป็นผู้ประกอบพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

:. พิธีอัญเชิญองค์พ่อปู่แขกเข้าประทับยังศาลเทพสถิต :. พิธีอัญเชิญองค์พ่อปู่แขกเข้าประทับยังศาลเทพสถิต

:. บริจาคโลหิต

:. โรงพยาบาลแกลงและกิ่งกาชาดอำเภอแกลง ได้มารับบริจาคโลหิตจากครูและนักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ

:. บริจาคโลหิต :. บริจาคโลหิต

:. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ การมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพูธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

:. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ :. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ :. การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

:. การประเมินการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

:. คณะกรรมการการประเมินการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา นำโดย นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มาประเมินโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

:. การประเมินการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา :. การประเมินการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

:. ชำนาญสามัคคีวิทยาเปิดประตู่สู่อาเซียน

:. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมชำนาญสามัคคีวิทยาเปิดประตู่สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเซียนในอนาคต

:. ชำนาญสามัคคีวิทยาเปิดประตู่สู่อาเซียน :. ชำนาญสามัคคีวิทยาเปิดประตู่สู่อาเซียน

:. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557

:. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้ร่วมทำพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

:. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 :. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557

:. การประกวดดนตรี String for mom

:. วง DIATONIC BAND วงดนตรีของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เข้าร่วมประกวดดนตรี String for mom จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยวง DIATONIC BAND ได้รางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง สนามกีฬาเทศบาลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

:. การประกวดดนตรี String for mom :. การประกวดดนตรี String for mom

:. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลฯ

:. ผู้บริหารและคณะครู นำโดย นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลฯ :. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลฯ

:. บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:.

:. บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :. บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

:. การติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน

:. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มาประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. การติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน :. การติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน

:. กิจกรรมพี่พบน้อง

:. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพี่พบน้อง ซึ่งฝ่ายแนะแนวโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดขึ้น โดยมาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาแนะแนว แนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในกิจกรรมนี้มีรุ่นพี่ที่ขณะนี้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ การอ่านหนังสือสอบ การเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่รุ่นน้อง...

:. กิจกรรมพี่พบน้อง :. กิจกรรมพี่พบน้อง

:. คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

:. คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด Thai Red Cross Volunteer Burean Harm Prevention (TRCVB Harm Prevention) ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด :. คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

:. คณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

:. คณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้มาสุ่มตรวจนักเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนผ่านการตรวจทุกคน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. คณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา :. คณะปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

:. แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

:. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้ร่วมกันตกแต่งต้นเทียนพรรษาเพื่อแห่เทียนจำนำพรรษาไปในชุมชนต่าง ๆ โดยมีขบวนนางรำ ขบวนกลองยาว ขบวนแตรวง ขบวนนางฟ้า ขบวน Zero Waste Recycle และขบวนรณรงค์ต่าง ๆ ได้เดินแห่เทียนในเขตชุมชนเขาดิน ชุมชนตลาดผาสุข ชุมชนตลาดปากน้ำประแส เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 :. แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557

:. โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

:. หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดระยอง กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้มาจัดกิจกรรมอบรมในโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษโดยนายธราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และวิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง และวิทยากรจากหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดระยอง...

:. โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ :. โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

:. ประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบ Tablet ให้นักเรียน ม.2

:. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โดยผู้ปกครองได้ทำสัญญายืมเครื่องและทำ MOU กับทางโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนได้รับแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. ประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบ Tablet ให้นักเรียน ม.2 :. ประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบ Tablet ให้นักเรียน ม.2

:. การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

:. คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มาติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยมีนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้างานได้เข้าร่วมประชุม นำเสนอข้อมูลและตอบคำถามคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

:. การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา :. การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

:. ทีมนักฟุตบอลเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาว์ชน อำเภอแกลง

:. การถ่ายภาพหมู่นักฟุตบอลเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาว์ชน อำเภอแกลง ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา)

:. ทีมนักฟุตบอลเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาว์ชน อำเภอแกลง :. ทีมนักฟุตบอลเอสซีจี เคมิคอลส์ ลีกเยาว์ชน อำเภอแกลง

:. บรรยายพิเศษ "ทิศทางชีวิตของคุณในอนาคต"

:. อ.พีระพงษ์ สมุทรานุกูล ประธานบริษัทเพื่อนเกษตรกรุ๊ป จำกัด ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางชีวิตของคุณในอนาคต" เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. บรรยายพิเศษ :. บรรยายพิเศษ

:. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษา 2557

:. ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยวิทยากรจากเทศบาลทุ่งควายกินและสถานีตำรวจตำบลปากน้ำประแสร์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 :. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ปีการศึกษา 2557

:. อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

:. คณะครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจตำบลปากน้ำประแสร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน :. อบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

:. ครูเตือนใจ สมคิด ย้ายโรงเรียน

:. ครูเตือนใจ สมคิด ครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียน เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. ครูเตือนใจ สมคิด ย้ายโรงเรียน :. ครูเตือนใจ สมคิด ย้ายโรงเรียน

:. กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ปี 2557

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ปี 2557 การจัดงานรำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

:. กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ปี 2557 :. กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ปี 2557

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานฯ พร้อมทรงประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครูเข้ารับประทานรางวัล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม...

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD :. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธนาคารขยะรีไซเคิล

::. วิสัยทัศน์

"ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมรับบริการสร้างงานสร้างสรรค์"

::.
แผนการดำเนินงานและการประเมินผลความสำเร็จของโครงการนโยบายของผู้บริหาร
และระบบการบริหารจัดการ


.....นโยบายของโรงเรียน มุ่งเน้นเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้บรรจุวิชาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการกับ กลุ่มสาระวิชาต่างๆ
ให้จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคารขยะรีไซเคิล ตั้งคณะกรรมการ
และนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด มีวิสัยทัศน์ของ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน


1. ความชัดเจนของแผนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล

จัดทำแผนเขียนโครงการต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างชัดเจน อาทิ เช่น

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

โครงการพี่เยี่ยมน้อง

โครงการเทคโนโลยีสะอาด
กิจกรรมประดิษฐุ์ของใช้จากเศษวัสดุ
กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมตัวไป..ไฟดับ

2. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะมูลฝอยผ่านธนาคารขยะรีไซเคิล
2.1 กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจภายในสถานศึกษา
2.2 กระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจสู่ชุมชน
2.3 การบูรณาการ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน


3. ระดับการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
3.1 การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา
3.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ/องค์กร
3.3 กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

4. การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา

4.1 การจัดรูปแบบของสถานศึกษาที่ตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
4.2 การจัดระบบเอกสารข้อมูลการดำเนินงาน
4.3 การบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
4.4 การประเมินผลความสำเร็จของโครงการและสรุปผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ผลสำเร็จและความต่อเนื่องยั่งยืนของกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน

5.1 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะ
5.2 จิตสำนึกและพฤติกรรมของนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน
5.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล
5.4 การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน


6. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

6.1 การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เช่น ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน เป็นต้น
6.2 การลดมลพิษ ได้แก่ น้ำเสีย หรือปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น
6.3 โรงเรียนมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี
6.4 การขยายแนวคิดในการจัดทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม