:.

:.

:. :.

:.

:.

:. :.

:.

:.

:. :.

:.

:.

:. :.

:. มอบใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี

:. พิธีมอบใบประกาศให้ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบุรี มอบเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

:. มอบใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี :. มอบใบประกาศงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี

:. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.18

:. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มานิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยมีนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูหัวหน้างาน ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

:. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.18 :. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.18

:. พิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทัน ช่วยเพชร

:. ด้วยคุณแม่ทัน ช่วยเพชร มารดาของนางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์ ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดไตรรัตนาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทางโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คืนวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 และพิธีฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ เมรุวัดไตรรัตนาราม

:. พิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทัน ช่วยเพชร :. พิธีบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทัน ช่วยเพชร

:. งานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557

:. ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 58 "เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" จัดโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยมีนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร

:. งานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557 :. งานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557

:. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 เดินทางไกล

:. ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เดินทางไกล ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลคลองปูน โดยมีผู้กำกับลูกเสือดูแลอย่างใกล้ชิด และมีวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

:. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 เดินทางไกล :. ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 เดินทางไกล

:. นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

:. ผู้บริหารโรงเรียน โดย นายธีระวัธน์ สิงหบุตร พร้อมด้วย นายอุดร ขัดเกลา นางกรรณิกา หมั่นดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับสรุปผลการตรวจประเมิน และได้เสนอผลการดำเนินงาน นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยโรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมเด่น คือ กิจกรรมเลิกเกมวันนี้ ชีวีสดใส รวมทั้งกิจกรรมอื่น...

:. นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด :. นำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

:. จัดเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2557

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรต่อไป

:. จัดเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2557 :. จัดเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ 2557

:. สถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ “มหัศจรรย์เด็กไทย”

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้นำเสนอผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอน โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้มาทำการถ่ายทำสารคดีสั้น เพื่อนำไปเผยแพร่ในรายการ “มหัศจรรย์เด็กไทย” ทางช่อง NBT (ช่อง 11) โดยถ่ายทำเมื่อว้นที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

:. สถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ “มหัศจรรย์เด็กไทย” :. สถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำรายการ “มหัศจรรย์เด็กไทย”

:. โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข มาศึกษาดูงานโรงเรียน

:. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ในเรื่องโรงเรียนผู้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

:. โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข มาศึกษาดูงานโรงเรียน :. โรงเรียนชลกัลยานุกูล แสนสุข มาศึกษาดูงานโรงเรียน

:. ค่ายพัฒนาความสามารถในการคิดส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

:. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาณสามัคคีวิทยา ร่วมกับคณะวิทยากรจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศษสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย อ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน) มาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ชั้น ม.4/1-3 ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 2 วัน โดยเน้นส่งเสริมการนำทักษะทางวิทยาศาสตร์ ไปเสริมสร้างการทำวิจัย โครงงานในรายวิชาต่างๆได้

:. ค่ายพัฒนาความสามารถในการคิดส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ :. ค่ายพัฒนาความสามารถในการคิดส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

:. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดระยอง 56

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้นำนักร้องและแดนเซอร์เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดระยอง ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 100,000 บาท

:. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดระยอง 56 :. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานกาชาดระยอง 56

:. กิจกรรมวันปีใหม่ 2557

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรม Christmas Day กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด จับสลากแจงของขวัญให้นักเรียน การแสดงของนักเรียนมากมาย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. กิจกรรมวันปีใหม่ 2557 :. กิจกรรมวันปีใหม่ 2557

:. คณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะมาตรวจเยี่ยม

:. คณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงเรียน โดยมีนายวิชิน รัตนคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมาโนช ครอบครอง นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์ และคณะนักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนองาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. คณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะมาตรวจเยี่ยม :. คณะกรรมการโรงเรียนปลอดขยะมาตรวจเยี่ยม

:. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ให้ดำเนินการจัดซุ้มด้านหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันสร้าง ตกแต่งซุ้มได้อย่างสวยงาม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 :. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

:. กิจกรรมรูปร่างสมส่วน

:. กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรูปร่างสมส่วนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 120 คน ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์และมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพออกำลังกายสม่ำเสมอ โดยมีนายวิชิน รัตนคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลแกลงมาให้ความรู้กับนักเรียน

:. กิจกรรมรูปร่างสมส่วน :. กิจกรรมรูปร่างสมส่วน

:. บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา

:. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่ เด็กชายสมเจต ประสมทรัพย์ และ นางสาวสิรินยา บุญช่วยเหลือ โดยมีผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา :. บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา

:. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มาศึกษาดูงาน

:. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา จังหวัดกำแพง ได้มาศึกษาดุงานเรื่องโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผุ้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มาศึกษาดูงาน :. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา มาศึกษาดูงาน

:. ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติกับชุมชน

:. นักเรียนนาฏศิลป์และนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 โดยร่วมกิจกรรมกับชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่ รำถวายพระพร การแสดงดนตรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน ในคืนวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และร่วมตกแต่งสถานที่ รำถวายพระพร การแสดงดนตรี ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ในคืนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

:. ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติกับชุมชน :. ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติกับชุมชน

:. มอบรางวัลให้แก่นักฟุตบอลรองแชมป์ SCG

:. นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้มอบรางวัลให้กับนักฟุตบอลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศฟุตบอล เอสซีจี เคมิคอลล์ ลีกเยาวชน ปี 2556 มอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

:. มอบรางวัลให้แก่นักฟุตบอลรองแชมป์ SCG :. มอบรางวัลให้แก่นักฟุตบอลรองแชมป์ SCG

:. ร่วมประเพณีลอยกระทง ปี 2556

:. คณะครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้นำนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ณ ชุมชนสามแยกประแส - วัดไตรรัตนาราม โดยมี Miss Liu Yaqun ครูสอนภาษาจีนเป็นนางนพมาศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

:. ร่วมประเพณีลอยกระทง ปี 2556 :. ร่วมประเพณีลอยกระทง ปี 2556

:. พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

:. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ร่วมในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ประจำปี 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

:. พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 :. พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

:. พิธีวันวชิราวุธ ปี 2556

:. นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เป็นประธานพิธีวันวชิราวุธ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กล่าวให้โอวาทคณะลูกเสือ เนตรนารี ว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

:. พิธีวันวชิราวุธ ปี 2556 :. พิธีวันวชิราวุธ ปี 2556

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD

:. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานฯ พร้อมทรงประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครูเข้ารับประทานรางวัล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม...

:. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD :. รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเพชร โครงการ QAD


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนสีขาวมาตราการเชิงรุก
ยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น